ILMANKÄSITTELYLAITTEIDEN TIIVEYSTESTAUS

Jotta voidaan varmistua ilmankäsittelylaitteiden eli rakennusimureiden, ilmanpuhdistimien ja alipaineistajien oikeasta suodatustehosta tulisi sen suodatusteho testata säännöllisesti ja etenkin ennen käyttöönottoa.

Konelain mukaan koneen turvallisuudesta ovat työnantajan lisäksi osaltaan vastuussa koneen valmistaja, maahantuoja, myyjä tai muu henkilö, joka luovuttaa koneen Suomessa markkinoille tai käyttöön. Konelaki koskee soveltuvin osin myös käytössä olevien koneiden myyntiä, vuokrausta tai muuta luovuttamista.

Turvallisuusvaatimusten mukaisia Suomessa käytössä olevia tai käyttöön otettuja koneita voidaan myydä edelleen ja ottaa uudelleen käyttöön Suomessa, jos ne pidetään vaatimustenmukaisessa kunnossa.

Ilmankäsittelylaitteiden testausta käsiteltiin asbestipurkutyön turvallisuudenkehittämishankkeen loppuraportissa (Linnainmaa ym. 2019) www.julkari.fi/handle/10024/138158

Tarvikesuodattimien käyttöä asbestitöissä käytettävissä alipaineistajissa ja imureissa tulisi tarkkaan harkita, sillä valmistaja on määrittänyt omat suodattimensa koneisiin vaatimustenmukaisuusvakuutuksensa mukaisesti. Tarvikesuodattimen myyjä ei välttämättä ole varmistanut suodattimen toimivuutta kyseisessä koneessa.

VALTIONEUVOSTON ASETUS ASBESTITYÖN TURVALLISUUDESTA 798/2015

Asetus määrittää §14 mukaisesti seuraavaa:

”Työnantajan tulee varmistaa, että ilmankäsittelylaitteiden suodattamien erotusaste on riittävä eikä työvälineistä pääse puhtaisiin tiloihin asbestipölyä yli 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa.” Käytännössä siis laite tulee testata ennen käyttöönottoa ja suodattimen vaihdon yhteydessä, jotta tästä voidaan varmistua. ASTQ Rental House käyttää tähän tarkkaa DOP/PAO testausta, joka on yleisesti keski-Euroopassa käytetty testaustapa.

”Työvälineiden valinnasta, käytöstä ja toimintakunnon varmistamisesta säädetään muutoin erikseen.” Konelain mukaan koneen turvallisuudesta ovat työnantajan lisäksi osaltaan vastuussa koneen valmistaja, maahantuoja, myyjä tai muu henkilö, joka luovuttaa koneen Suomessa markkinoille tai käyttöön. Konelaki koskee soveltuvin osin myös käytössä olevien koneiden myyntiä, vuokrausta tai muuta luovuttamista.

LAITETESTI

Ilmankäsittelylaitteen erotusasteen mittaus suoritetaan photometrillä (EN1822). Tarkoitusta varten voidaan käyttää mittaus-järjestelmää, joka koostuu hiukkasgeneraattorista ja -mittarista.

Erotusaste E=100·(1-N2/N1) (%), jossa N1 on hiukkaspitoisuus ennensuodatusta ja N2 hiukkaspitoisuussuodatuksen jälkeen. Erotusaste on mitattava aina HEPA-suodattimen vaihdon jälkeen, jotta voidaan varmistua laitteen turvallisestatoiminnasta (kuva oikealla)**.

**lähde: kuva ja teksti ASBTEST 2019, Malliratkaisu asbestipurkutöihin

Testihiukkasia syötetään laitteen imuilmaan ja niidenpitoisuutta mitataan ennen suodatusta ja sen jälkeen. Testissä käytettävät hiukkaset ovat määrältään ja kooltaan niin pieniä, että vaikutusta suodattimen toimintakyvylle sillä ei ole.

Testattavat laitteet tulee olla puhtaita sekä varustettuja uusilla hepasuodattimilla, jotka valmistaja on varmistanut riittäväksi H13 luokkaan. Mikäli testi ei mene läpi emme hylätyistä tee raporttia. Hylätyistä veloitamme 50 % koko testin hinnasta.

RAJA-ARVOT

Työnantajan tulee varmistaa, että ilmankäsittelylaitteiden erotusaste on riittävä eikä työvälineistä pääse puhtaisiin tiloihin asbestipölyä enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. Työvälineet on pidettävä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisina. Ilmankäsittelylaitteiden huoltokirjaan on merkittävä toimintakunnon varmistamiseksi tehdyt huollot ja muut toimenpiteet.

Uuden ilmankäsittelylaitteen poistoilman puhtaus on varmistettava mittauksella ennen ensimmäistä asbestipurkutyötä

Poistoilman kuitupitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua. Poistoilman kuitupitoisuu-den ylittäessä 0,01 kuitua, kone on huollettava / korjattava ja korjausten suojausvaikutus on varmistettava mittauksella. Korjauksia ja mittauksia on suoritettava, kunnes poistoilman kuitupitoisuus ei ylitä 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä

TUTKIMUKSET

Raja-arvot alitetaan, mikäli ilmankäsittelylaitteen suodatustaso on vähintään EN 1822:2009 mukainen lka H13. Alipaineistajan erotusaste mitataan kokonai-suutena DOP-testillä, jossa laitteen suodatuskyky MPPS* menetelmällä pitää olla vähintään 99,95 % 0,3 µm hiukkasilla. Tulos tulee olla siis alle 0,05 %

*(most penetrating particle size)

TESTAUSLAITTEISTO

ATI Aerosol Photometer 2i s/n: 32756 kalibrointi voimassa 10.5.2022 saakka
ATI I probe
ATI Aerosol Generator 5D s/n: 32792
valmistaja: ATI Techniques International

DECONTA Ilma/partikkeli -seoksen sekoituskammio

testo 510 paine-eromittari, VTT mittauskartio